Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Taksiran Premium dan Sewa Tahunan

Permohonan Untuk Pertukaran Syarat Hakmilik Tanah (AVTC)

Penilaian premium adalah diperlukan apabila ia melibatkan Pemberimilikan Langsung (DA), Pemberimilikan Semula, Permohonan Untuk Pertukaran Syarat Surat Hakmilik Tanah (AVTC) , Tambahan kepada Terma Syarat Hakmilik dan Pemberimilikan kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (FLC) .

 • Premium adalah cukai dikenakan sekali sahaja ke atas tanah atas pemberian hakmilik secara langsung atau apabila terdapat pemberimilikan semula tanah .
 • Permohonan untuk penilaian biasanya diterima dari Cawangan Tanah dalam bentuk Permohonan Penilaian.
 • Jumlah premium diperolehi dengan mengenakan kadar peratusan premium piawai untuk Nilai Pasaran tanah.
 • Kadar yang digunapakai bergantung kepada syarat gunatanah dan kategori tanah tersebut.

 

Kadar Premium Untuk AVTC

 

1.  Bandar-bandar Besar (Kuching, Sibu, Miri, Sarikei & Bintulu)

Kategori Tanah

Kegunaan Tanah

Komersial

Industri

Pejabat / Institusi

Rekreasi

Kediaman

Tanah Bandar

100%

61%

55%

53%

50%

Tanah Pinggir Bandar

100%

45%

45%

42%

40%

Tanah Luar Bandar

100%

25%

25%

25%

25%

Ruj: Pekeliling Pentadbiran Tanah No.3/2003 bertarikh 15.04.2003

2.  Bandar-bandar Kecil (Seluruh Negeri)

Kategori Tanah

Land Use

Komersial

Industri

Pejabat / Institusi

Rekreasi

Kediaman

Tanah Bandar

100%

51%

45%

43%

40%

Tanah Pinggir Bandar

100%

35%

35%

32%

30%

Tanah Luar Bandar

100%

25%

25%

25%

25%

Ruj: Pekeliling Pentadbiran Tanah No.3/2003 bertarikh 15.04.2003

Kembali ke atas

Pemberimilikan Secara Langsung

Kadar Premium Untuk Pemberimilikan Secara Langsung

 

  1.  Bandar-bandar Besar (Kuching, Batu Kitang, Padawan, Samarahan, Serian, Sibu, Bintulu, Miri and Sarikei)

Kategori Tanah

Kegunaan Tanah

Komersial

Industri

Pejabat / Institusi

Rekreasi

Kediaman

Pertanian

Tanah Bandar

100%

100%

55%

53%

100%

30%

Tanah Pinggir Bandar

100%

100%

45%

42%

100%

30%

Tanah Luar Bandar

100%

100%

25%

25%

100%

RM200 seekar

 

2.  Bandar-bandar Kecil (dan juga di luar Kuching, Batu Kitang, Padawan, Samarahan, Serian, Sibu, Bintulu,  Miri and Sarikei)

Kategori Tanah

Kegunaan Tanah

Komersial

Industri

Pejabat / Institusi

Rekreasi

Kediaman

Pertanian

Tanah Bandar

51%

51%

45%

43%

40%

25%

Tanah Pinggir Bandar

35%

35%

35%

32%

30%

25%

Tanah Luar Bandar

25%

25%

25%

25%

25%

RM200 seekar

Ruj: Pekeliling Pentadbiran Tanah No.3/2003 bertarikh 15.04.2003

Kembali ke atas


Pembaharuan Tempoh Pajakan Tanah (RLL)

Kadar premium bagi Pembaharuan Pajakan Tanah

 • Permohonan bagi pembaharuan pajakan tanah boleh dibuat pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh pajakan.
 • Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang RLL 1/2010 yang boleh diperolehi dari Jabatan Tanah dan Survei.

 

Kriteria untuk permohonan:

 • Tanah tidak diperlukan bagi tujuan pembangunan Kerajaan.
 • Penggunaan tanah itu tidak bercanggah dengan syarat-syarat surat hakmilik.

 

Tempoh pajakan

 • Pajakan tanah akan diperbaharui untuk tempoh 60 tahun.
 • Tempoh 99 tahun boleh diberikan kepada tanah untuk tujuan komersil (rumah kedai) dan kediaman tertakluk kepada premium tambahan sebanyak 30% daripada kadar rata yang berkenaan.
 • Tempoh 99 tahun juga boleh diberikan kepada tanah untuk tujuan pertanian tanpa mengenakan premium tambahan dengan syarat tempoh hakmilik yang sedia ada adalah 99 tahun juga.

Kadar premium bagi pembaharuan tempoh pajakan untuk tujuan Komersial (Selain daripada rumah kedai), Industri, Pejabat / Institusi dan tujuan rekreasi adalah seperti yang tertera di dalam Jadual 1 manakala yang disyaratkan untuk Komersial (rumah kedai), Kediaman dan tujuan pertanian adalah ditunjukkan di dalam Jadual 2 .

 

Jadual 1 

Kaegori Tanah

RLL - Kadar Premium

Kegunaan Tanah

Komersial

(Selain daripada rumah kedai)

Industri

Pejabat / Institusi

Rekreasi

Tanah Bandar

40%

40%

40%

25%

Tanah Pinggir Bandar

35%

35%

35%

25%

Tanah Luar Bandar

25%

25%

25%

25%

 

Jadual 2


 

RLL - Rates of Premium ( berkuatkuasa dari14.5.2010)

Kegunaan Tanah

Kediaman

Komersial (Rumah kedai)

Pertanian

Teres

Rumah berkembar

Rumah sesebuah

Bandar-bandar Utama

Bandar-bandar Kecil

Pekan-pekan Luar Bandar

Tanah Bandar

Tanah Pingir Bandar

Tanah Luar Bandar

Rates(RM)

RM1,000 seunit

RM3,000 seunit

RM6,000 seunit

RM40,000 seunit

RM20,000 seunit

RM10,000 seunit

RM5,000 seekar

RM2,500 seekar

RM200 seekar

 
Note:

 • Menteri boleh membuat pertimbangan untuk kes-kes khas yang melibatkan golongan berpendapatan rendah atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan merit setiap kes.
 •  Nilai kepentingan semasa tanah (baki tempoh pajakan) adalah tidak diambil kira.
 •  Bandar-bandar Utama - Kuching, Sibu, Miri and Bintulu
 •  Bandar-bandar kecil - Sarikei, Sri Aman, Kapit, Limbang, Mukah, Betong and Samarahan
 •  Pekan-pekan Luar Bandar - e.g. Lundu, Asajaya, Niah
 • Tambahan sebanyak 30% akan dikenakan bagi permohonan untuk tempoh 99 tahun. Contohnya untuk satu unit rumah teres, premium yang perlu dibayar = RM1,300 (RM1,000 + 30%)
Kembali ke atas

Cukai Tahunan

Sewa Tahunan adalah bayaran berulang yang dikenakan setiap tahun pada tarikh pendaftaran hakmilik / pajakan atau tarikh yang ditetapkan oleh penguasa.

Kegagalan untuk membayar pada masa akan tertakluk kepada surcaj 50% daripada sewa tahunan yang tertunggak dan akan ditambah kepada jumlah yang dibayar.

Pembayaran boleh dibuat di kaunter hasil pejabat Tanah dan Survei bahagian atau di dalam talian melalui Pay Bills Malaysia (www.paybillsmalaysia.com)

 

Jadual Sewa Tanah Maksimum

Gred

Tanah Bandar dan Pinggir Bandar

Komersial

RM per sq.m

Industri Per RM per sq.m

Pejabat

RM per sq.m

Kediaman

RM per sq.m

Resort/ Rekreasi 

RM per sq.m

Lain-lain

RM per sq.m

Special Grade

1.08

0.27

0.21

0.14

0.11

0.7

I

0.81

0.24

0.18

0.12

0.09

0.06

II

0.54

0.20

0.15

0.10

0.08

0.05

III

0.27

0.14

0.11

0.07

0.05

0.03

IV

0.14

0.07

0.05

0.03

0.025

0.02

 

Tanah Pinggir Bandar

Komersial

RM per sq.m

Industri

RM per sq.m

Pejabat

RM per sq.m

Kediaman

RM per sq.m

Resort/ Rekreasi

RM per sq.m

Lain-lain

RM per sq.m

Petanian

  RM per ha

0.11

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

2.50


Kembali ke atas

Useful Links